Overzicht (hoofd) taakvelden

Overzicht (hoofd) taakvelden

Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

Programma

Bestuur en ondersteuning

54401000  Raadsgriffier

3

3

60010100  Raad en raadscommissies

697

697

60010200  College

851

851

60012100  Gewezen leden college burgemeester en wethouders

157

157

60021300  Juridische aangelegenheden

272

272

60050100  Bestuurlijke samenwerking

370

370

60060100  Ondersteuning gemeenteraad

143

143

60060200  Rekenkamercommissie

42

10

32

60060300  P&C -documenten Raad

100

100

61402900  Wijkbeheer

334

57

278

Totaal taakveld

0.1 Bestuur

2.970

67

2.904

60030100  Burgerzaken algemeen

933

90

843

60030300  Verkiezingen en referenda

24

24

60031100  Team GEO

293

293

60040300  Baten en lasten ivm leges burgerzaken

158

533

-375

Totaal taakveld

0.2 Burgerzaken

1.409

623

786

50030200  Huisvesting Axel

231

170

61

50030300  Huisvesting Sas van Gent

21

21

63102100  Gebouwen

537

586

-49

63102200  Gronden

705

1.065

-360

Totaal taakveld

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.494

1.821

-327

Totaal Bestuur en ondersteuning

5.873

2.510

3.363

Programma

Veiligheid

61200100  Gemeentelijke brandweerzorg

217

217

61200600  Veiligheidsregio

4.300

4.300

61200700  Crisisbeheersing en rampenbestrijding

278

278

Totaal taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

4.795

4.795

61400100  Beleid Openbare Orde en Veiligheid

79

79

61401100  Beschikkingen Openbare Orde en Veiligheid

95

24

71

61401200  Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

95

20

75

61401400  Overige beschermende maatregelen/Politie

61

61

61403000  Toezicht en Handhaving Leefomgeving

388

388

Totaal taakveld

1.2 Openbare orde en Veiligheid

717

44

673

Totaal Veiligheid

5.512

44

5.468

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

62100050  Wegenbeheersplan

5.341

5.341

62100100  Wegenonderhoud

922

2

921

62100200  Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

388

388

62100300  Onkruidbestrijding verhardingen

509

509

62100500  Kabels en leidingen

98

100

-3

62100600  Werken voor derden wegen

8

8

62100750  Abri's

58

35

23

62100800  Beleidsplan Openbare Verlichting

904

44

861

62101100  Straatreiniging

839

839

62102100  Verkeer- en vervoerbeleid

329

329

62102200  Verkeersmaatregelen Stadsservice

136

8

128

62102300  Verkeersmaatregelen Techniek

297

11

287

Totaal taakveld

2.1 Verkeer, wegen en water

9.828

199

9.629

62140000  Straatparkeren

125

125

62140100  Parkeergarages en fietsenstallingen

507

1

506

62140500  Parkeervergunningen/-ontheffingen

170

170

62140800  Parkeertoezicht inclusief naheffingen

78

78

62140900  Werken voor derden parkeren

2

49

-47

Totaal taakveld

2.2 Parkeren

882

50

831

62200100  Havenbeleid

297

48

249

Totaal taakveld

2.3 Recreatieve Havens

297

48

249

68100503  Nieuwe zeesluis Terneuzen

275

275

Totaal taakveld

2.4 Economische Havens en waterwegen

275

275

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

11.281

297

10.984

Programma

Economie

63100200  Economisch beleid

1.139

1.139

63100300  Economische projecten

107

107

Totaal taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

1.246

1.246

63103000  Bedrijventerreinen

3.240

3.231

9

Totaal taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.240

3.231

9

63100500  Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen

61

61

63101100  Weekmarkten

106

15

91

63110100  Opbrengst marktgelden

47

-47

Totaal taakveld

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

167

123

44

63100400  Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

188

86

102

65600100  Toerisme en plattelandsontwikkeling

261

45

216

69350200  Forensenbelasting

303

-303

69360200  Toeristenbelasting

191

-191

Totaal taakveld

3.4 Economische promotie

449

625

-177

Totaal Economie

5.102

3.980

1.122

Programma

Onderwijs

56003011  Brede School Kameleon Terneuzen

1

184

-184

56003012  Brede School Othene Terneuzen

11

206

-195

56003013  Brede School De Twijn Terneuzen

-32

122

-154

56003014  Brede School 't Geuzennest Biervliet

7

71

-64

56003015  Brede School De Stelle Terneuzen

8

122

-114

56003017  Brede School het Mozaïek Sluiskil

173

-172

56003018  Brede School Laureyn (vm de Stelle) Philippine

121

-121

56003019  Brede School de Vlaswiek Koewacht

132

-132

64210200  Basisonderwijs onderwijshuisvesting

2.352

-184

2.536

64310100  Speciaal (voortgezet) onderwijshuisvesting

441

441

64410200  Voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting

452

452

Totaal taakveld

4.2 Onderwijshuisvesting

3.240

948

2.292

56004020  Natuur & Zo, incl. auto 74

322

322

64800600  Lokaal onderwijs

2.858

1.594

1.264

64800605  RMC-functie

605

605

64800610  Kwalificatiemiddelen en Leerplicht

371

371

64800620  Leerlingenvervoer

72

72

64800650  Vervoersvoorzieningen Lokaal onderwijs

1.195

1.195

Totaal taakveld

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.423

2.964

2.458

Totaal Onderwijs

8.663

3.912

4.750

Programma

Sport, cultuur en recreatie

65300100  Sportstimulering

184

184

65300101  Breedtesport

143

143

Totaal taakveld

5.1 Sportbeleid en activering

327

327

65301100  Overige sportaccommodaties

112

112

65302101  Sporthal 't Sportuus, Axel

127

8

119

65302105  Sportcentrum Vliegende Vaart

2.523

514

2.009

65303100  Exploitatie gymnastieklokalen

803

-40

843

65304102  Zwembad Axel

227

41

186

65304103  Zwembad Koewacht

200

33

168

65304104  Zwembad Sas van Gent

312

48

265

65304105  Zwembad Zaamslag

166

8

158

65310100  Groene sportaccommodaties

746

7

739

Totaal taakveld

5.2 Sportaccommodaties

5.216

619

4.597

54300900  Huisvesting Toonbeeld

227

199

27

65110300  Cultuurmenu's primair onderwijs

29

29

65110600  Beeldende-, muzikale vorming en kunstuitleen

1.051

1.051

65400100  Kunstbevordering

163

163

65400200  Kunstaanschaf en -exposities

15

15

65400300  Podiumprogrammering

1.276

534

743

65400400  Culturele evenementen

294

294

Totaal taakveld

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.055

733

2.323

65410110  Industrieel Museum Zeeland

385

110

275

65410120  Museum het Warenhuis

1.008

476

532

65410130  Overige musea en museumbeleid

75

3

72

Totaal taakveld

5.4 Musea

1.467

588

879

65410200  Monumentenzorg

125

125

65410400  Cultureel erfgoed

35

-3

39

68211000  Beschermde stads- en dorpsgezichten

193

18

175

68211100  Watertoren Axel

50

16

34

68211101  Molen Axel

14

14

Totaal taakveld

5.5 Cultureel erfgoed

418

30

388

65100100  Bibliotheekvoorzieningen

1.534

-42

1.576

65801100  Lokale Omroep

36

36

Totaal taakveld

5.6 Media

1.570

-42

1.612

55009020  Huisvesting Groenbeheer diverse kernen

156

156

55009030  Auto's en Machines Groenbeheer

616

616

62100400  Onderhoud bermen en sloten

52

52

65500200  Natuureducatie en -beheer

218

218

65601200  Kermissen

53

71

-18

65601300  Ondersteuning Volksfeesten/evenementen

84

21

63

65601400  Overige recreatieve voorzieningen

209

7

202

65601410  Overige recreatieve voorzieningen R&B

34

34

65602300  Onderhoud en renovatie openbaar groen

3.596

2

3.594

65602500  Beheer en onderhoud vijvers en kreken

108

108

65602600  Hondenspeelterreinen

65

65

65800100  Speelvoorzieningen

300

300

Totaal taakveld

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.489

100

5.389

Totaal Sport, cultuur en recreatie

17.542

2.029

15.514

Programma

Sociaal domein

66500300  Kinderopvang en Peuterspeelzalen

369

-49

418

66700100  Algemene voorzieningen Wmo

5.778

5.778

66700150  Vervoersvoorzieningen Wmo

896

896

66700200  Lokaal welzijnsbeleid

24

24

66700300  Welzijnsaccommodaties

1.592

31

1.561

66701000  Algemene voorzieningen Jeugd

326

-4

330

66701100  Jeugdgebouwen

72

-9

81

Totaal taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.056

-30

9.087

66710200  Eerstelijnsloket Jeugd

1.661

1.661

Totaal taakveld

6.2 Wijkteams

1.661

1.661

66101100  Bijstandsuitkering Participatiewet

15.078

13.770

1.308

66101150  Sociale recherche

331

171

160

66101200  Bijstandsuitkeringen BBZ

88

60

28

66101220  Bijstandsuitkeringen BBZ starters

48

48

66102010  Inkomensvoorzieningen IOAW

500

500

66102020  Inkomensvoorzieningen IOAZ

165

153

12

66140100  Minimabeleid

2.531

183

2.348

66140300  Afhandeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen

341

341

Totaal taakveld

6.3 Inkomensregelingen

19.081

14.885

4.196

66110100  Sociale werkvoorziening

10.048

10.048

Totaal taakveld

6.4 Begeleide participatie

10.048

10.048

66230100  Participatiebudget - re-integratie  WWB

2.006

20

1.987

66230300  Participatiebudget - inburgering

201

201

Totaal taakveld

6.5 Arbeidsparticipatie

2.208

20

2.188

66610100  Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

1.642

5

1.637

Totaal taakveld

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.642

5

1.637

66140500  Schuldhulpverlening

613

613

66620100  Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

8.038

8.038

66670100  Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

269

-269

66720100  PGB Wmo

469

469

Totaal taakveld

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.120

269

8.851

66720200  PGB Jeugdhulp

284

284

66820200  Individuele voorzieningen Natura Jeugd

11.372

11.372

66820250  Vervoersvoorzieningen Natura Jeugd

397

397

Totaal taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

12.053

12.053

66410100  Zeemanscentrum

31

31

66630100  Opvang en beschermd wonen Wmo

208

208

Totaal taakveld

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

239

239

66830200  Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

3.796

3.796

Totaal taakveld

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.796

3.796

Totaal Sociaal domein

68.903

15.148

53.755

Programma

Volksgezondheid en milieu

67110100  Ambulancevervoer

6

6

67140100  Gezondheidszorg

1.183

-3

1.186

67150100  Jeugdgezondheidszorg en CJG

1.034

12

1.023

Totaal taakveld

7.1 Volksgezondheid

2.223

9

2.215

55005030  Kolkenzuigers 41 t/m 43

99

99

55005040  Diverse Machines Infrabeheer

73

73

67220100  Onderzoeken rioleringen

78

78

67220300  Beheer en onderh. riolering door and.afd.+kap.lst.

2.457

88

2.369

67220400  Onderhoud pompen en gemalen (rioleringen)

426

426

67220500  Werken voor derden riolering

10

28

-18

67220600  Onderhoud vrij-vervalriolering Infrabeheer

397

397

67220610  Onderhoud vrij-vervalriolering Techniek

22

22

67220900  Operationeel beheer riolering

622

622

67221100  Waterhuishouding

184

184

67260100  Opbrengst rioolheffing

5.382

-5.382

Totaal taakveld

7.2 Riolering

4.367

5.498

-1.131

55007040  Intern Logistiek (vrachtauto's 10, 11 en 12)

77

77

67210200  Lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing

59

59

67210400  Huishoudelijk afval

5.954

289

5.665

67210500  Inzamelen en verwerken kunststofverpakkingen

4

185

-181

67210550  Inzamelen en verwerken textiel

43

80

-37

67211000  Bedrijfsafval

428

428

67211600  Werken voor derden reiniging

65

6

60

67250100  Opbrengst afvalstoffenheffing en bedrijfsafval

8.126

-8.126

Totaal taakveld

7.3 Afval

6.630

8.686

-2.056

67230100  Milieusamenwerking

5

5

67230300  Milieubeleid

204

204

67230320  Externe veiligheid (Risico's in Zicht)

52

52

67230400  Milieutoets

353

353

67230500  Milieu-informatie

17

17

67230600  Handhaving milieu

1.026

1

1.025

67231600  Ongediertebestrijding

38

38

Totaal taakveld

7.4 Milieubeheer

1.695

1

1.694

67240100  Exploitatie begraafplaatsen

488

52

436

67320100  Opbrengst begraafrechten

565

-565

Totaal taakveld

7.5 Begraafplaatsen

488

618

-130

Totaal Volksgezondheid en milieu

15.403

14.811

592

Programma

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

68100100  Ruimtelijke advisering

398

398

68100200  Ruimtelijke planvorming

680

40

640

68100260  Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (eigen budget)

57

155

-98

68100262  Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ

13

13

68100500  Ruimtelijke projecten

189

189

Totaal taakveld

8.1 Ruimtelijke Ordening

1.335

195

1.140

68300000  Bouwgrondexploitatie

290

272

18

Totaal taakveld

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

290

272

18

68200200  Woningbouw

438

438

68210300  ISV/SDV

842

842

68220100  Woon-en welstandsbeleid

86

86

68221100  Handhaving Bouwen

253

10

243

68221400  Omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

736

736

68222100  Woonwagencentra

218

150

69

68222300  Beheer Basisadministratie Adressen en Gebouwen

145

145

68230100  Leges omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

1.653

-1.653

Totaal taakveld

8.3 Wonen en bouwen

2.718

1.813

905

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.344

2.280

2.064

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

69900100  Resultaat van de rekening van baten en lasten

769

769

Totaal taakveld

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

769

769

50010100  Treasury

-894

56

-950

Totaal taakveld

0.5 Treasury

-894

56

-950

69300200  Waardebepaling onroerende zaken woningen

520

520

69320200  Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

7.115

-7.115

Totaal taakveld

0.61 OZB woningen

520

7.115

-6.596

69300300  Waardebepaling onroerende zaken niet-woningen

162

162

69310200  Onroerende-zaakbelasting gebruikers

4.582

-4.582

69320300  Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen

6.304

-6.304

Totaal taakveld

0.62 OZB niet-woningen

162

10.886

-10.724

62150100  Opbrengst parkeerbelasting en -heffing

1.039

-1.039

62150200  Toerekening parkeeropbrengst legesverordening

3

-3

Totaal taakveld

0.63 Parkeerbelasting

1.041

-1.041

69370200  Hondenbelasting

384

-384

69390100  Precariobelasting

580

-580

69400100  Lasten heffing en invordering gem. belastingen

59

59

Totaal taakveld

0.64 Belastingen Overig

59

964

-905

69210100  Algemene Uitkeringen

82.843

-82.843

69230100  Uitkering deelfonds sociaal domein

10.951

-10.951

Totaal taakveld

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

93.794

-93.794

69220200  Stelposten

1.369

1.369

69220300  Onvoorziene uitgaven

250

250

69220400  Vervanging

250

250

69221100  Voormalig personeel

46

46

Totaal taakveld

0.8 Overige baten en lasten

1.915

1.915

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

2.531

113.857

-111.326

Programma

Overhead

50030100  Huisvesting Terneuzen

1.419

1.419

51001000  Afdelingshoofd Middelen

126

126

51003000  Team  informatie- en comm.technologie (ICT)

3.071

704

2.367

51004000  Team Bestuur en Interne Zaken

2.976

364

2.612

51005000  Team Financiën

1.360

39

1.321

51006000  Team Personeel en Organisatie

1.852

477

1.375

54001000  Directie

301

301

54101000  Controlling

395

395

55001000  Afdelingshoofd R&B+weekd.auto 73+beveilig.wgn.69

384

384

55007000  Team Stadsservice (auto 13 t/m 21,23,76,77 t/m 79)

315

17

298

55008000  Team Groen

159

159

55009000  Team Techniek (auto 22 t/m 31 en 22,104,106,107)

293

293

55009010  Centrale huisvesting Koegorsstraat Terneuzen

1.051

100

951

55010000  Team Handhaving en dienstauto's 108,109 en 111

25

5

20

56001000  Afdelingshoofd Samenleving

127

127

56002000  Team Uitkeringenadministratie

273

273

56003000  Team Maatschappelijke Ontwikkeling

149

149

56004000  Team Werk en Inkomen

21

71

-50

56005000  Team Sport- en Welzijnsaccommodaties

161

161

56006000  Team Publiekszaken

443

443

56007000  Team Informatie- en Servicecentrum (ISC)

777

777

58001000  Afdelinghoofd Omgeving en Economie

107

107

58002000  Team Beleidsontwikkeling

114

114

58003000  Team Planvorming

98

98

58004000  Team Vergunningen

218

218

60020500  Kabinet

11

11

60021100  Bestuursondersteuning college

301

301

60021400  Ondernemingsraad

110

110

60022100  Communicatie

567

567

60023100  Ontwikkeling dienstverlening

53

53

Totaal taakveld

0.4 Ondersteuning organisatie

17.255

1.778

15.477

Totaal Overhead

17.255

1.778

15.477

Programma

Mutaties reserves

69800100  Programma Bestuur en ondersteuning

3

-3

69800102  Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

41

-41

69800103  Programma Economie

13

-13

69800104  Programma Onderwijs

2

-2

69800105  Programma Sport, cultuur en recreatie

134

-134

69800106  Programma Sociaal domein

2.663

-2.663

69800107  Programma Volksgezondheid en milieu

105

106

-1

69800108  Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.

405

405

69800109  Algemene dekkingsmiddelen

976

287

689

Totaal taakveld

0.10 Mutaties reserves

1.485

3.249

-1.763

Totaal Mutaties reserves

1.485

3.249

-1.763

Resultaat

0

0

0