Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

In dit onderdeel gaan wij in op de financiële situatie met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen.

Missie
Verantwoord evenwichtig financieel beleid gericht op het verlagen van de schuldpositie.

Taakvelden
Tot dit onderdeel behoren de taakvelden 0.5 Treasury, Taakveld 0.61 OZB woningen, Taakveld 0.62 OZB niet-woningen, Taakveld 0.63 Parkeerbelastingen, Taakveld 0.64 Belastingen overig, Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds, Taakveld 0.8 Overige baten en lasten, Taakveld 0.10 Mutaties reserves en Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten.

Sabewa
Wij participeren samen met de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis en Tholen en het waterschap Scheldestromen in de gemeenschappelijke regeling Sabewa.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Aandelen bezit N.V. BNG Bank
Wij participeren samen met andere gemeenten en provincies en het hoogheemraadschap in N.V. BNG. Wij bezitten 45.474 aandelen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.5 Treasury

Lasten

31

-1.344

-894

-1.092

-1.116

-1.103

Baten

146

136

56

56

56

56

Saldo

-115

-1.480

-950

-1.148

-1.172

-1.159

0.61 OZB woningen

Lasten

236

269

520

520

520

520

Baten

6.858

6.979

7.115

7.186

7.257

7.257

Saldo

-6.622

-6.710

-6.596

-6.666

-6.737

-6.737

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

0

0

162

162

162

162

Baten

10.318

10.645

10.886

10.993

11.102

11.284

Saldo

-10.318

-10.645

-10.724

-10.831

-10.940

-11.122

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

1.001

1.041

1.041

1.041

1.041

1.041

Saldo

-1.001

-1.041

-1.041

-1.041

-1.041

-1.041

0.64 Belastingen Overig

Lasten

1.641

366

59

59

59

59

Baten

1.978

960

964

968

392

395

Saldo

-336

-595

-905

-909

-332

-336

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

87.555

91.582

93.794

94.036

94.521

96.724

Saldo

-87.555

-91.582

-93.794

-94.036

-94.521

-96.724

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

8

1.264

1.665

2.013

582

2.217

Baten

1

0

0

0

0

0

Saldo

8

1.264

1.665

2.013

582

2.217

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten

4.157

1.015

769

191

479

1.730

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

4.157

1.015

769

191

479

1.730

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

6.074

1.570

2.281

1.853

686

3.585

Baten

107.856

111.344

113.857

114.280

114.369

116.758

Saldo

-101.782

-109.774

-111.576

-112.428

-113.683

-113.173