Vennootschapsbelasting (VpB)

Vennootschapsbelasting (VpB)

Sinds 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht (hierna: Vpb-plicht) op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten. Doel van deze Vpb-plicht is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Of sprake is van een winstgevende ondernemingsactiviteit beoordelen wij aan de hand van de volgende cumulatieve eisen:

  1. er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; en
  2. die deelneemt aan het economisch verkeer; en
  3. winst beoogt (het winstoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en in concurrentie wordt getreden).

Op dit moment kunnen wij nog geen uitsluitsel geven over de Vpb-impact voor de gemeente Terneuzen. De aangifte Vpb 2016 is kort voor 1 oktober 2018 ingediend. De Belastingdienst heeft nog geen definitieve aanslag opgelegd. Onder verwijzing naar de Nieuwsflits van de SVLO (Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) die eind februari 2019 is gepubliceerd, zullen wij in overleg gaan met de Belastingdienst over de Vpb-belaste activiteit verkoop van huishoudelijk recyclebaar afval. Zodra de gevolgen hiervan bekend zijn, kan de Vpb impact verder in kaart worden gebracht. De aangifte Vpb 2017 is nog niet ingediend. Wij hebben uitstel gekregen tot 1 november 2019. Omdat we geen zekerheid kunnen geven over de af te dragen Vpb nemen wij vooralsnog geen begrote post voor vennootschapsbelasting op.