Overhead

Overhead

Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen, waaronder directie, financiën, controlling, personeel en organisatie, ICT, facilitaire, bestuurs- en juridische zaken en huisvesting.

Overzicht Overhead

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

bedragen x € 1.000

Lasten

Salarissen en sociale lasten

9.996

9.986

9.979

9.979

Belastingen

98

98

98

98

Ingeleend personeel

73

73

73

73

Overige goederen en diensten

5.333

5.125

5.151

5.161

Inkomensoverdrachten - gemeenten

12

12

12

12

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

12

12

12

12

Leasetermijnen

401

401

401

401

Afschrijvingen

979

1.083

1.136

1.120

Toegerekende reële rente

769

794

790

759

Totaal Lasten

17.673

17.584

17.651

17.614

Baten

Uitgeleend personeel

5

5

5

5

Overige goederen en diensten

194

184

177

177

Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

1.579

1.579

1.579

1.579

Totaal Baten

1.778

1.768

1.760

1.760

Totaal Overhead (A)

15.895

15.816

15.890

15.854

Salariskosten excl 0.4 Overhead (B)

20.876

20.876

20.876

20.876

% overhead alle overhead (A/B)

76%

76%

76%

76%

Totaal Overhead

15.895

15.816

15.890

15.854

Doorberekening aan Investeringen en Bouwgrond

-380

-380

-380

-380

Totaal Overhead na toerekening Investeringen en Bouwgrond

15.515

15.436

15.510

15.474

Overhead salarissen over de totale salariskosten

2020

2021

2022

2023

bedragen x € 1.000

Salarissen op taakveld overhead (A)

9.996

9.986

9.979

9.979

Totale salarissen (B)

30.872

30.872

30.872

30.872

% overhead salarissen (A/B)

32%

32%

32%

32%

Overhead over het begrotingstotaal

2020

2021

2022

2023

bedragen x € 1.000

Totale overhead (A)

15.895

15.816

15.890

15.854

Totaal afgerond begrotingstotaal (B)

164.000

164.000

164.000

164.000

% overhead begrotingstotaal (A/B)

10%

10%

10%

10%

Toelichting
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, de gemeentesecretaris, inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement), juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging),  documentaire informatievoorziening (DIV), managementondersteuning primair proces.

Lasten:

 • Salarissen en sociale lasten: Hieronder vallen de salariskosten die samenhangen met de hierboven genoemde onderdelen;
 • Belastingen: Te betalen belasting o.a. waterschap voor gemeentelijke huisvesting;
 • Ingeleend personeel: Kosten voor inhuur personeel op verschillende afdelingen;
 • Overige goederen en diensten: Hieronder vallen de personele kosten zoals scholing, reis en verblijfkosten, Huisvestingslasten zoals onderhoudskosten,  gas en elektra, lidmaatschappen, Verzekeringen, Archief, kopieer, schoonmaak, telefoon en porti kosten, en diverse andere overhead kosten;
 • Inkomensoverdrachten: Hieronder valt onder andere de bijdrage aan de personeelsvereniging;
 • Lease termijnen: De computers en mobiele telefoons zijn ondergebracht in een lease contract;
 • Afschrijvingen: De afschrijvingslasten voor de geactiveerde kosten van onder andere de huisvesting van de gemeentelijke gebouwen en ICT apparatuur;
 • Toegerekende reële rente: De rente die toegerekend wordt aan de geactiveerd kosten.

Baten:

 • Uitgeleend personeel: inkomsten voor de werkzaamheden die ons eigen personeel uitvoert voor andere instanties;
 • Leges en andere rechten: betreft o.a. de leges die we ontvangen voor vergunningen;
 • Overige goederen en diensten: betreft voornamelijk terug ontvangst van kosten zoals gas en elektra;
 • Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen: Dit betreffen de inkomsten van overheden en gemeenschappelijke regelingen zoals de dienstverlenings overeenkomst met de RUD Zeeland.

Berekening overheadpercentage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.

In bovenstaande tabel is af te lezen dat in 2020 het percentage overhead 76% bedraagt.

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 76% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten, de parkeergelden de marktgelden en de leges.