A. Lokale heffingen

A. Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf lichten wij onze lokale heffingen toe. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid en vormen een grote inkomstenbron. Burgers, bedrijven en instellingen krijgen met deze heffingen te maken.

Het is daarom van belang inzicht te geven in de geraamde inkomsten per soort heffing, het beleid, de berekening van de gehanteerde tarieven en de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Ook een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk komen in deze paragraaf aan bod.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Het BBV bepaalt dat de kosten van overhead centraal begroot moeten worden. Dit betekent dat de tariefbepaling van de lokale heffingen extracomptabel plaatsvindt. De tarieven hebben wij berekend door het overheadpercentage van 76% te hanteren. Dit percentage is ontstaan door de totale overheadkosten te delen door de salarissen die wij aan de taakvelden (exclusief taakveld overhead) toerekenen. Zie ook de toelichting bij het overzicht Overhead.

Zoals vastgelegd in de Financiële Verordening 2017 vindt bij de tariefbepaling van de lokale heffingen toerekening van rente over het eigen vermogen en de voorzieningen plaats. Deze rente nemen wij extracomptabel mee in de berekening.

Sabewa Zeeland

De uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot een aantal lokale heffingen zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband Sabewa Zeeland. Zij draagt zorg voor de waardering, heffing en inning van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, de rioolheffing, forensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en de BIZ-bijdrage. Daarnaast verstrekt Sabewa Zeeland een prognose van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken. Deze prognose gebruiken wij bij het opstellen van de begroting en het bepalen van de belastingtarieven. Sabewa Zeeland geeft ook uitvoering aan ons kwijtscheldingsbeleid. Voor meer informatie over Sabewa Zeeland verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Belastinghervorming

In 2016 gaf het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer bouwstenen voor een hervorming op het lokaal belastinggebied. De brief schetste een verschuiving van Rijks- naar gemeentebelastingen. In het Regeerakkoord 2017-2021 'Vertrouwen in de toekomst' van het kabinet-Rutte III is echter niets opgenomen met betrekking tot een wijziging van het belastingstelsel. Toch lijkt de hervorming een stap dichterbij. In een brief van 15 april 2019 aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris van Financiën, de heer M. Snel, dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. De staatssecretaris deelt onder meer mee dat een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden behoort, naast het schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden eerder uitgewerkte plannen voor een herziening van het gemeentelijke belastinggebied opnieuw doordacht.

ga terug