Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

Afkorting

Omschrijving

AB

ADBZ

AED

APV

art.

AvA

Av

AVOI

AWBZ

BAG

BBP

BBV

BBZ

BGP

BGT

BGTS

Bibob

BIE

BIZ

BKK

BNG

BOA

Bopz

BRP

BTW

BUIG

BZK

CAI

CAO

CAR/UWO

CBS

CCV-ster

COELO

CROW

CSG

CVV

DB

DBC

DPW

DUO

DVO

EHBO

EMU

Fido

FMI

FSC-hout

GFT-afval

GGD

GGU

GGZ

GIDS

GHOR

GMSD

GOL

GR

GW

HALT

HbG

HH

HKS

HOF

HR21

HUP

ICT

ID

IHP

IJZ

IKB

IOAW

IOAZ

ISV

IWGT

JGZ

JIP

KGT

KLPD

KLUS

KVO-B

KVO-W

LED

LISA

Lup

M&O

MBO

MDA

MID

MKBA

MMR

NGRU

NSQ

NUP

NV

O&E

OLAZ

OLP

OM

OV

OZB

OZO

P x Q

PD

PAGO

PGB

PWC

PZEM

R&B

RBL

RI&E

RIVM

RKVV

RMC

RUD

RWS

SaBeWa

SAZ+

SER

SL

SLZ

SMART

SROI

SVB

SW

VGRP

VNG

VO

VOP

VpB

VRI

VRZ

VSO

vsv-ers

VV

VVE

VVV

VWS

VZG

Wajong

Wbp

WEC

WLz

WMO

WOR

WOZ

WPG

WPO

Wro

WRP

WSP

Wsw

Wvggz

WVO

Wwb

ZMF

ZRD

ZSP

ZVKC

Algemeen Bestuur

AntiDiscriminatiebureau Zeeland

Automatische externe defibrillator

Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen

artikel

Algemene vergadering van Aandeelhouders

Atletiek vereniging

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bruto Binnenlands Product

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit Bijstandsuitkeringen Zelfstandigen

Bruto Gemeentelijk Product

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking Kanaalzone

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Bouwgrond in Exploitatie

Bedrijven Investeringszone

Bodemkwaliteitskaart

Bank Nederlandse Gemeenten

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Bijzondere opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Basisregistratie Personen

Belasting op de Toegevoegde Waarde

Wet Bundeling van uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan gemeenten

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Centrale Antenne-Inrichtingen

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid Ster

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in grond-, water, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

Centrum Seksueel Geweld

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Dagelijks Bestuur

Diagnose-behandel combinatie

Duurzame Particuliere Woningverbetering

Dienst Uitvoering Onderwijs

Dienstverleningsovereenkomst

Eerste Hulp Bij Ongelukken

Economische en Monetaire Unie

Financiering decentrale overheden

Functiemengingindex

Forest Stewardship Council hout

Groente,- Fruit,- en Tuinafval

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Geestelijke Gezondheidszorg

Gezond in de Stad

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Gent-Terneuzen

Gemeenschappelijke Regeling

Gemeentewet

Het ALTernatief

Havenbedrijf Gent

Hulp in de Huishouding

Herkenningsdienstsysteem

Wet Houdbare Overheids Financiën

Functiewaarderingssysteem voor gemeentes

Handhavinguitvoeringsprogramma

Informatie- en Communicatie Technologie

Identiteit

Integraal huisvestingsplan

Inkooporganisatie Jeugd Zeeland

Individueel Keuze Budget

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Werklozen

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Impuls Wonen Gemeente Terneuzen

Jeugd GezondheidsZorg

Jongeren Informatie Punt

Kanaalzone Gent-Terneuzen

Korps Landelijke Politie Diensten

Krottenlijst Uitvoering Strategie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden

Light-emitting diode

Werkgelegenheidsregisters van Nederland

Landschapsuitvoeringsplan

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Middelbaar Beroeps Onderwijs

Multidisiplinaire Aanpak

Middelen

Maatschappelijke Kosten Baten-Analyse

Monitor Maatschappelijk Resultaat

Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven

Netto Schuld Quote

Nationaal Uitvoeringsprogramma

Naamloze Vennootschap

Omgeving en Economie

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwerking Zeeland

Onderwijs Leer Pakket

Openbaar Ministerie

Openbare Verlichting

Onroerende Zaak Belasting

Overleg Zeeuwse Overheden

Prijs x Hoeveelheid

Plastic en drankenkartons

Periodiek Arbeidskundig en Geneeskundig Onderzoek

Persoonsgebonden budget

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij

Realisatie en Beheer

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Rooms-katholieke voetbalvereniging

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Zeeuws -Vlaanderen

Regionale Uitvoeringsdienst

Rijkswaterstaat

Samenwerking Belastingen en Waardebepaling

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+

Sociaal Economische Raad

Samenleving

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden

Social Return On Investment

Sociale VerzekeringsBank

Social Work

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Voortgezet Onderwijs

Voetgangersoversteekplaats

Vennootschapsbelasting

Verkeersregelinstallatie

Veiligheidsregio Zeeland

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters

Voetbalvereniging

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet op de Expertise Centra

Wet Langdurige zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet Openluchtrecreatie

Wet Waardering Onroerende Zaken

Wet Publieke Gezondheid

Wet Primair Onderwijs

Wet ruimtelijke ordening

Water- en Rioleringsplan

Werk Servicepunt

Wet sociale werkvoorziening

Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Wet op het Voortgezet Onderwijs

Wet Werk en Bijstand

Zeeuwse Milieu Federatie

Zeeuwse Reinigingsdienst

Zeeland Seaports

Zeeuws Vlaamse Kynologenclub