Sociaal domein

Tot dit programma behoren algemene voorzieningen gericht op participatie, loketvoorzieningen gericht op identificatie eigen kracht en doorleiding naar juiste individuele ondersteuning, inkomens- en bijstandsvoorzieningen, voorzieningen ter bevordering maatschappelijke participatie, arbeidsgerichte participatie en re-integratie, maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening voor mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen functioneren/wonen, jeugdhulp en voorzieningen voor opvang- en beschermd wonen.

Ambitie

Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. In het sociaal domein werken we aan verdere vernieuwing en aan verbetering van de samenwerking tussen organisaties. We zetten in op integraal werken volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. Ondersteuning en hulp zijn zo snel, adequaat, vroeg en dichtbij mogelijk. We gaan uit van kwaliteit.

Lasten & baten

Lasten

€ 68.903

42,0 %

Baten

€ 15.148

9,2 %

ga terug