Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Onderstaand geven wij inzicht in het verloop van de reserves en de voorzieningen. Hierbij baseren wij ons op eerdere besluitvorming. In de geprognosticeerde balans (zie bij het onderdeel Financiële positie – Meerjarenperspectief) voegen wij t.b.v. de berekening van de financiële kengetallen ook nog de verwachte begrotingsresultaten 2019-2023 toe aan de algemene reserve.

In de tabel hebben we naast de genomen besluiten met betrekking tot reserves ook de te verwachten claims (toevoegingen en onttrekkingen) verwerkt.

Omschrijving

1-1-2019

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Algemene Reserve

Algemene reserve

20.406

18.195

18.351

18.383

18.383

18.383

Sub-totaal

20.406

18.195

18.351

18.383

18.383

18.383

Reserve project publiekszaken

331

298

298

298

298

298

Reserve onderhoud gebouwen

576

385

300

300

300

300

Reserve saldo rioolheffing

0

80

0

0

0

0

Reserve bouwgrondexploitatie

2.471

2.317

2.317

2.317

2.317

2.317

Reserve stadsuitleg

2.491

1.938

1.938

1.938

1.938

1.938

Reserve participatie/BUIG

1.166

0

0

0

0

0

Res.onderz.meetgegevens rioleringen

82

0

0

0

0

0

Reserve verlengde jeugdzorg

94

54

54

54

54

54

Reserve Gezond in de Stad

384

489

593

698

698

698

Reserve klimaatbeleid

10

10

10

10

10

10

Reserve uitvoeringsprogr.wonen

203

95

95

95

95

95

Reserve bevolkingskrimp

497

657

716

671

626

581

Res. kapitaallasten inv. met econ. nut

4.658

4.302

4.121

3.941

3.763

3.585

Reserve vluchtelingen asielzoekers

435

0

0

0

0

0

Reserve social return on investment

66

0

0

0

0

0

Reserve onderuitputting algemene uitkering

0

0

0

0

0

0

Reserve Cofinanciering Toerisme en Plattelandsontwikkeling

100

110

110

110

110

110

Reserve Sociaal domein

7.686

3.753

1.165

0

0

0

Reserve armoedebestrijding kinderen

68

28

28

28

28

28

Reserve lokale aanpak eenzaamheid

0

150

150

150

150

150

Reserve onderwijsbeleid

132

124

124

124

124

124

Reserve ruimen graven voor 1/1/2017

1.662

1.662

1.662

1.512

1.361

1.210

Reserve Nieuwe Sluis

382

152

401

401

401

401

Reserve kapitaallasten invest.met mts nut

1.099

1.449

1.398

1.347

1.296

1.245

Reserve precariobelasting

2.743

3.324

3.904

4.484

4.484

4.484

Totaal

47.743

39.571

37.735

36.860

36.435

36.011

Toelichting:

Reserve onderhoud gebouwen
Onttrekking voor tekort onderhoudsplan 2020.

Reserve verlengde jeugdzorg
Onttrekking voor verlengde jeugdzorg en andere maatwerkvoorzieningen.

Reserve Gezond in de Stad
Toevoeging 2019 t/m 2021 € 105.000 per jaar DU Gezond in de Stad van het gemeentefonds.

Reserve bevolkingskrimp
Toevoeging 2019 en 2020 € 395.000 per jaar en onttrekking van € 191.000 per jaar aandeel gemeenten Hulst en Sluis. Daarnaast ramen we een onttrekking voor het grensinfopunt van € 45.000.

Reserve kapitaallasten investering met economisch nut
Onttrekking: t.b.v. dekking kapitaallasten investeringen met economische nut:

  • 2020 t/m 2022 € 180.000 per jaar.

Reserve Sociaal Domein
Onttrekking ter dekking van tekorten:

  • 2020: € 2.615.000
  • 2021: € 1.616.000

Uitgangspunt is dat we de tekorten in het Sociaal domein indien mogelijk dekken uit deze reserve. Het tekort voor 2020 kunnen we nog volledig dekken uit deze reserve en in 2021 gedeeltelijk.

Reserve ruimen graven voor 1/1/2017
Onttrekking voor ruimen graven:

  • Vanaf 2021 € 150.000 per jaar

Reserve Nieuwe Sluis
Toevoeging 2020 € 249.000. Dit betreft de toevoeging van de ontvangen legesbedragen.

Omschrijving

1-1-2019

31-12-2019

31-12- 2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Voorziening riolering

88

88

0

0

0

0

Voorziening APPA

5.153

6.486

6.465

6.444

6.423

6.402

Voorziening wachtgeld gewez.weth.

490

341

233

156

77

0

Voorz. promo. act. markt Axel

1

2

2

3

4

5

Voorz. promo. act. markt Terneuzen

0

1

2

2

3

3

Voorz. Promo. act. markt Zuidpolder

0

0

0

0

0

1

Voorz. promo. act. markt Sas v. Gent

0

1

1

1

1

1

Voorziening begraafrechten

731

480

159

159

159

159

Risicovoorziening precariobelasting

2.031

4.082

5.110

6.138

6.138

6.138

Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017

44

93

142

191

240

289

Voorziening legaat van Sprang

56

56

56

56

56

56

Totaal

8.594

11.629

12.170

13.150

13.101

13.053

Toelichting:

Voorziening APPA
Toevoeging jaarlijks opgebouwde pensioenrechten en backserviceverplichtingen en vrijval t.b.v. uitbetaling pensioenen.

Voorzieningen promotionele activiteiten markten
Naast de in het overzicht zichtbare voorzieningen zijn er voorzieningen voor promotionele activiteiten markten Axel, Terneuzen centrum, Terneuzen Zuidpolder en Sas van Gent. In deze voorzieningen komt 15% van de marktgelden. Dit wordt doorbetaald aan de Stichting Reklamefonds Zeeuws-Vlaamse Markten. De bedragen zijn niet zichtbaar in bovenstaand overzicht, omdat we de weergegeven bedragen afronden op € 1.000.

Risicovoorziening precariobelasting
Tot en met 2021 doteren we een bedrag van € 1.031.000 aan deze voorziening. Dit betreft een raming van het bestreden bedrag van een belastingplichtige.

Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017
Deze voorziening wordt gevormd door toevoeging van € 265 per begraving.