Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

Onderstaand geven wij inzicht in de incidentele lasten en baten vanaf € 20.000.

Incidentele lasten

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Bestuur en Ondersteuning

Strategische applicaties

200

Flex- en stiltewerkplekken

35

Verkiezingen

77

77

77

Voertuigvolgsysteem

22

Aanpassing gebouwen ivm VN verdrag Handicap

30

Regionale en grensoverschrijdende samenwerking

125

125

125

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeers- en vervoersplan

120

Effecten en verkeersstromen en parkeervoorzieningen

50

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Economie

Tijdelijke of permanente oplossingen in bestaande winkelgebieden

200

Toekomstbestendig maken van het stadscentrum

200

200

200

Beurtvaartkade

403

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Onderwijs

Inzetten op startgroepen basisonderwijs

150

200

215

Financieel arrangement VO

188

188

Transitieplan VO

94

94

94

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Sport, cultuur en recreatie

Subsidie Scheldeprijs

25

Subsidie De Ballade

25

25

Beleidsnota Kunst en Cultuur

100

100

100

Bijdrage restauratie molen Biervliet

60

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Sociaal Domein

Armoede en schuld

80

Grensinfopunt tlv reserve bevolkingskrimp

45

Verhogen taalniveau statushouders

63

Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd)

759

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Volksgezondheid en milieu

Activiteitprogramma Klimaat en Duurzaamheid

50

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Toepassen duurzaamheidsprincipes bij nieuwbouw

50

Asbestsanering

180

120

Aandeel gemeenten Hulst en Sluis bevolkingskrimp

191

Toevoeging aan reserves

1.485

716

Totale incidentele lasten

19.010

15.958

14.965

14.332

Incidentele baten

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Economie

Beurtvaartkade

973

Volksgezondheid en milieu

Vrijval voorziening riolering

88

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

CEF call spoorlijn bijdrage North Sea Port

125

Skill Navigator

30

Leges De Nieuwe Sluis

499

Algemene Dekkingsmiddelen

Verhogen taalniveau statushouders

63

Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd)

759

Armoede en schuld

80

Decentralisatieuitkering bevolkingskrimp 2016-2020

396

Precariobelasting

581

581

Onttrekking aan reserves

3.117

1.661

45

45

Totale incidentele baten

6.711

2.242

45

45