Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen

Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen

Programma       (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

00

Bestuur en ondersteuning

5.873

2.510

3.363

01

Veiligheid

5.512

44

5.468

02

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.281

297

10.984

03

Economie

5.102

3.980

1.122

04

Onderwijs

8.663

3.912

4.751

05

Sport, cultuur en recreatie

17.542

2.029

15.513

06

Sociaal domein

68.903

15.148

53.755

07

Volksgezondheid en milieu

15.403

14.811

592

08

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.344

2.280

2.064

Algemene dekkingsmiddelen

2.281

113.857

-111.576

Overhead

17.256

1.777

15.479

Onvoorziene uitgaven

250

0

250

Saldo van baten en lasten

162.409

160.646

1.763

Mutaties reserves

1.485

3.249

-1.763

Resultaat

163.894

163.894

0