Economie

Doelen en prestaties

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Herstructurering van bestaande winkelgebieden en vitale kernen en wijken.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het kijken naar eventuele nieuwe functies van bestaande winkelgebieden.

april 2020

Toelichting

De provincie Zeeland licht de bestaande winkelgebieden door in het provinciaal prestatieonderzoek winkelgebieden voor de gehele provincie Zeeland. Dit onderzoek zal in het najaar van 2019 bekend zijn. Bepaalde locaties kunnen zich lenen zich voor functieverandering. In 2020 zullen wij dit nader bekijken. Daar waar mogelijk en waar dit past wordt meegewerkt aan functieverandering.

We willen een verordening vaststellen voor de verbetering van de kwaliteit van de winkelgebieden in de gemeente Terneuzen. Hierbij denken we aan een subsidieregeling voor gevelverbetering, tijdelijke initiatieven en transformatie in winkelgebieden. Na een jaar zullen wij de regeling evalueren en eventueel voortzetten.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het zoeken naar tijdelijke of permanente oplossingen in bestaande winkelgebieden.

doorlopend

Toelichting

Daar waar mogelijk en waar dit past, werken wij mee aan functieverandering. Wij onderzoeken welke maatregelen, middelen en instrumenten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de winkelgebieden in de gemeente Terneuzen. In de kern Axel is een werkgroep opgericht "revitalisering centrum Axel".

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het toekomstbestendig maken van het stadscentrum.

maart 2021

Toelichting

Het toekomstbestendig maken van het stadscentrum is vormgegeven in het document "Verknopen en verkopen, naar een krachtig stads centrum Terneuzen". Dit document is eind 2018 aan de raad gepresenteerd.  Hierin zijn alle projecten en acties die uitgevoerd worden in het stadscentrum van Terneuzen opgenomen. Dit zetten we voort in 2020. Voor de uitvoering hiervan hebben wij al jaarlijks (t/m 2022) € 200.000 opgenomen, naast de reeds bestaande budgetten voor de uit te voeren projecten. De verantwoording vindt jaarlijks plaats in de raad, de eerste maal in maart 2020. De kans bestaat dat een hogere financiële bijdrage nodig is om de projecten te realiseren.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het vitaliseren van wijken en kernen door middel van acties.

doorlopend

Toelichting

Wij pakken het vitaliseren van wijken en kernen projectmatig en organisatiebreed op, waarbij wij per probleemsituatie naar een praktische, bij voorkeur snelle oplossing zoeken. Te denken valt aan de acties die voortkomen uit de aanpak cluster leefbaarheid kernen.

Wat willen we bereiken?

Het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone - de Kanaalsprong

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone.

december 2020

Toelichting

Ontwikkeling van de Westelijke Kanaaloever hangt mede af van de strategische visie die het havenbedrijf North Sea Port hier over heeft. We zien er op toe dat North Sea Port zo snel mogelijk met een strategische visie komt. Als het verzoek tot ontwikkeling daarvoor komt, is het aan ons als gemeente om te beslissen of wij hiervoor een omgevingsplan willen maken.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het samenwerken met marktpartijen om de Kanaalzone economisch te ontplooien.

doorlopend

Toelichting

Zowel via de Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen als het Bestuurlijk Programma Team Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, wordt met alle betrokken partijen samengewerkt aan de economische ontwikkeling van de Kanaalzone. De bouw van een nieuwe sluis Terneuzen zorgt  voor een versnelde ontwikkeling.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het verbinden van partijen met betrekking tot de ontwikkelingen in de Kanaalzone.

doorlopend

Toelichting

Het project Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen (contact met het bedrijfsleven en het MKB) en het Bestuurlijk Programma Team Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (gemeente Terneuzen-Provincie Zeeland en North Sea Port) bespoedigen deze ontwikkelingen.

De Kanaalsprong is op de kaart gezet en dat moet de komende jaren een vervolg krijgen. Het resultaat is meer focus en een duidelijk beeld van wat de gemeente wil. Ambitie en doelen moeten zichtbaar worden: aantrekkelijker vestigingsklimaat in de regio voor inwoners, bedrijven en organisaties met de focus op prettig wonen, werken en recreëren, goede infrastructuur. We streven er naar onderdeel te worden van de groeiende agglomeratie Gent en we zullen zowel binnen als buiten de provincie bevorderen dat de regio op de kaart staat. De Kanaalsprong staat voor het – als gemeente en regio – profiteren van de ontwikkelingen die met de komst van North Sea Port en de nieuwe sluis in gang zijn gezet. Met de Kanaalsprong maken we de kansen zichtbaar. Dat doen we niet alleen, ook maatschappelijke partners doen mee. We willen van onze grensregio een groeiregio maken. Dat kan als alle partijen de landsgrens wegdenken en de potenties van het gebied ervaren.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het verkrijgen van subsidies met betrekking tot ontwikkelen Kanaalzone.

doorlopend

Toelichting

De directe contacten met het bedrijfsleven en onze rol bij de regionale voorbereidingsgroepen (verstrekken aanjaaggelden, stimuleren structuurversterking) geven de kans om in een vroeg stadium in te spelen op de mogelijkheden van subsidie. Deze contacten hebben er mede toe geleid dat inmiddels aan een aantal Terneuzense bedrijven subsidies zijn toegekend.

Wat willen we bereiken?

Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het ondersteunen van een gezamenlijke aanpak waarbij ieders verantwoordelijkheid behouden blijft.

doorlopend

Toelichting

Samen staan we sterk. Alleen kunnen wij het niet. Dat is de reden dat we met de Kanaalsprong zoveel mogelijk partijen betrekken om onze doelen te bereiken. Samen met de provincie Zeeland en de GGD willen we nut en noodzaak onderzoeken van de plaatsing van luchtmeetstations rond havengebieden als aanvulling op het landelijk luchtmeetnetwerk.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Een nadere uitwerking van dit streven zal plaatsvinden bij het opstellen van het bestemmingsplan Kanaalzone plus.

doorlopend

Toelichting

In het kader van het bestemmingsplan Kanaalzone Plus worden alle betrokken partijen (ook de burgers) in het gebied geraadpleegd en zal met genoemde belangen rekening worden gehouden. Zo is het afgesproken in het Plan van Aanpak Kanaalzone.

Wat willen we bereiken?

Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en locaties voor huisvesting arbeidsmigranten.

doorlopend

Toelichting

Wij stellen randvoorwaarden op aan de hand waarvan de huisvesting van arbeidsmigranten plaats vindt. Wij bieden het bedrijfsleven hiermee een handvat voor het realiseren van voldoende  wooneenheden.  Via het initiatief onbegrensdzeeuwsvlaanderen is er een expat center opgezet.  Er wordt hier informatie verstrekt aan arbeidsmigranten. Daarnaast wordt vraag en aanbod van woonruimte beter op elkaar afgestemd.  Op korte termijn helpen we met het realiseren van passende huisvesting. Op lange termijn willen we een passende integratie en verdere ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Wij willen zorgen voor oplossingen op korte en lange termijn.

doorlopend

Toelichting

Op korte termijn helpen we met het realiseren van passende huisvesting. Op lange termijn willen we een passende integratie en verdere ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren.