Sociaal domein

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Sociaal Domein

Armoede en schuld

80

Grensinfopunt tlv reserve bevolkingskrimp

45

Verhogen taalniveau statushouders

63

Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd)

759