Portefeuillehouder

B. van Assche

Wethouder

B. van Assche

B. van Assche

voert de portefeuilles:

  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Milieubeheer inclusief klimaat en duurzaamheid
  • BOSAZ/Waterochtend VZG
  • 2BConnect

geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan:

  • Duurzaamheid
  • Mobiliteit
  • Projectrealisatie
  • Nieuwe Sluis

vertegenwoordiger in:

-   Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) (AB/DB lid)  
-   Stuurgroep Handhavingsuitvoeringsprogramma Zeeuwsch-Vlaanderen (lid)
-   GR Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV) +GVC (lid)
-   Bestuurlijk overleg Beheer Onderhoud Bebouwd Gebied (lid)
-   Bestuurlijk overleg Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Zeeland (lid)
-   Bestuurlijk Overleg Westerschelde (lid)
-   Provinciaal Overlegplatform Verkeer en Vervoer (POVV) (lid)
-   Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) (plv. lid)
-   Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) (plv lid)
-   PZEM (plv lid)
-   Taakgroep Westerschelde (lid)
-   Klankbordgroep Uitvoeringsprogramma Energie en Klimaat (lid)
-   Provinciale commissie Groene Ruimte (lid)
-   Zeeuwse Waterochtend
-   Schoon water

ga terug