Algemene dekkingsmiddelen

Reserves

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Reserve precariobelasting

582

580

580

580

580

Reserve bevolkingskrimp

0

333

396

396

Onttrekkingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Reserve kapitaallasten econ.nut AD

15

15

11

11

11

11

Reserve project publiekszaken

89

Reserve onderhoud gebouwen

274

166

192

Reserve bevolkingskrimp

191

191

191

Rekeningsaldo

250

Investeringen

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Algemene Dekkingsmiddelen

Verhogen taalniveau statushouders

63

Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd)

759

Armoede en schuld

80

Decentralisatieuitkering bevolkingskrimp 2016-2020

396

Precariobelasting

581

581