Reserves en voorzieningen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.10 Mutaties reserves

Lasten

5.518

1.360

1.485

716

0

0

Baten

5.983

7.544

3.249

2.220

452

452

Saldo

-466

-6.183

-1.763

-1.503

-452

-452

Incidentele lasten en baten

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Toevoeging aan reserves

1.485

716

Onttrekking aan reserves

3.117

1.661

45

45