Bestuur en ondersteuning

Doelen en prestaties

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Optimaal gebruik van gebouwen en gronden tegen aanvaardbare kosten

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Mogelijk afstoten overtollige gebouwen

doorlopend

Toelichting

Het beleid is gericht op het waar mogelijk afstoten van gemeentelijke gebouwen. Opbrengsten boven de boekwaarde voegen wij (via de resultaat bestemming) uiteindelijk toe aan de algemene reserve. Voor informatie over het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
Het aantal gebouwen dat in 2020 zal worden afgestoten, is beperkt. Mogelijk worden een aantal schoolgebouwen afgestoten na afronding van hun fusieproces. En na de inventarisatie van de welzijnsaccommodaties.