A. Lokale heffingen

Leges

Leges

Wij brengen voor verschillende diensten en producten leges in rekening. Bij leges is sprake van een individueel aanwijsbare afnemer aan wie de gemeente een individuele tegenprestatie heeft geleverd. Dit betekent dat de leges maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. De tarieven van de leges verhogen wij in 2020 met 1,0%. Uitzondering op deze tariefsverhoging vormen de leges die aan wettelijke maxima gebonden zijn, zoals bijvoorbeeld reisdocumenten en rijbewijzen.

De Gemeentewet bepaalt dat de Legesverordening als geheel bezien maximaal 100% kostendekkend mag zijn. In de tabel hieronder hebben wij de kostendekkendheid van de leges per titel naar hoofdstuk uitgesplitst. De overhead is als onderdeel van de kosten apart inzichtelijk gemaakt. Voor de diensten en producten waarvoor in de begroting geen opbrengsten en kosten zijn geraamd, hebben wij geen kostendekkendheidspercentage vastgesteld. Uit de tabel blijkt dat de kostendekkendheid over de gehele verordening uitkomt op 69%. Wij overschrijden de maximale kostendekkendheidsnorm van 100% niet.

Zowel binnen de titels als binnen de hoofdstukken is kruissubsidiëring toegestaan. Kruissubsidiëring is het bewust hanteren van lagere legestarieven voor de ene dienst en het hanteren van hogere legestarieven voor de andere dienst. Omdat wij zowel op titel- als hoofdstukniveau onder de 100%-norm blijven, is kruissubsidiëring niet nodig.

Berekening kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

Titel 1

kosten

component overhead

opbrengsten

%

hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

140

54

101

72%

hoofdstuk 2 - Reisdocumenten en NL identiteitskaart

168

54

90

54%

hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

371

119

251

68%

hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

68

28

20

29%

hoofdstuk 5 - Vastgoedinformatie

30

13

0

0%

hoofdstuk 6 - Overige publiekszaken

79

16

71

90%

hoofdstuk 7 - Kansspelen

45

19

5

10%

hoofdstuk 8 - AVOI

63

25

45

72%

hoofdstuk 9 - Verkeer en vervoer

60

26

8

13%

hoofdstuk 10 - Diversen

4

2

0

10%

Totaal titel 1

1.029

355

591

57%

Titel 2

kosten

component overhead

opbrengsten

%

hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen

0

0

0

n.v.t.

hoofdstuk 2 - Omgevingsvergunning

2.128

818

1.653

78%

overige leges

1.645

609

1.155

70%

leges nieuwe sluis

483

209

499

103%

hoofdstuk 3 t/m 7 - Teruggaaf, intrekking, wijziging, div.

0

0

0

n.v.t.

Totaal titel 2

2.128

818

1.653

78%

Titel 3

kosten

component overhead

opbrengsten

%

hoofdstuk 1 - Horeca

78

33

8

10%

hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten

35

15

4

10%

hoofdstuk 3 - Prostitutiebedrijven

0

0

0

n.v.t.

hoofdstuk 4 - Winkeltijdenwet

0

0

0

n.v.t.

hoofdstuk 5 - Diversen

7

3

1

10%

Totaal titel 3

121

51

12

10%

Totaal

3.278

1.224

2.256

69%