A. Lokale heffingen

Inkomsten lokale heffingen

Inkomsten van de lokale heffingen

In de onderstaande tabel zijn opbrengsten weergegeven van de lokale heffingen. Dit voor de jaren 2018 (gerealiseerd), prognose 2019 en 2020.

Bedrag x € 1.000

werkelijke opbrengst 2018

geraamde opbrengst
2019

geraamde opbrengst 2020

Via Sabewa Zeeland

Onroerende-zaakbelastingen

17.176

17.624

18.001

Afvalstoffenheffing

7.335

7.431

7.607

Rioolheffing

5.041

5.064

5.382

Forensenbelasting

286

300

303

Toeristenbelasting

209

190

191

Hondenbelasting

375

380

384

BIZ

60

61

61

Subtotaal Sabewa Zeeland

30.482

31.049

31.929

Kwijtscheldingen

-302

-337

-341

Subtotaal Sabewa Zeeland

30.179

30.712

31.589

Precariobelasting

579

580

580

Parkeerbelasting/-heffing

1.055

1.079

1.077

Markt-en standplaatsgelden

39

54

54

Lijkbezorgingsrechten

656

568

565

Bedrijfsafval

481

519

519

Reinigingsrechten

0

6

6

Leges

3.384

2.445

2.256

Subtotaal

6.194

5.251

5.057

Totaal opbrengst lokale heffingen

36.373

35.963

36.646