A. Lokale heffingen

Oninbare debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren

Voor een deel van de openstaande vorderingen is invordering, ondanks genomen maatregelen, niet haalbaar. Deze posten boeken we als oninbaar af ten laste van de ‘voorziening dubieuze debiteuren’. Om tot een correcte waardering van de balanspost (belasting)debiteuren te komen, maken we in overleg met Sabewa Zeeland jaarlijks een analyse van de inbaarheid van de nog openstaande posten.
Voor de te verwachten oninbare posten brengen we de ‘voorziening dubieuze debiteuren’ op peil (per balansdatum). Dit doen we door een dotatie ten laste van de exploitatie van het betreffende begrotingsjaar te brengen. In 2020 ramen wij de dotatie op € 50.000.