A. Lokale heffingen

Rioolheffing

Rioolheffing

Uit het Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022 ‘Sterk, betrokken en vitaal’ volgt dat wij onderzoeken om tot een andere heffingsgrondslag te komen voor de rioolheffing, die niet alleen gebaseerd is op de WOZ-waarde.

Onderzoek rioolheffing
Wij startten het onderzoek in 2018 met een inventarisatie van de verschillende heffingsmaatstaven van rioolheffing die mogelijk zijn. Op 28 maart 2019 nam de gemeenteraad een principebesluit om richting te geven aan het (vervolg)onderzoek. In de brief van 28 mei 2019 informeerden wij u dat uit een eerste doorkijk naar de onderzochte varianten, onze voorkeur uit gaat naar een variant voor de combinatieheffing. Deze variant sluit het beste aan bij onze bestuurlijke ambitie zoals verwoord in het coalitieakkoord. De combinatieheffing houdt in dat zowel eigenaren als gebruikers van percelen rioolheffing gaan betalen. Eigenaren betalen rioolheffing op basis van WOZ-waarde. De gebruikers betalen rioolheffing op basis van hun (drink)waterverbruik.

De combinatieheffing is een complexere variant dan de huidige vorm van rioolheffing. De combinatieheffing kan op diverse manieren worden uitgevoerd waarbij er verschillende effecten zijn voor zowel eigenaren als gebruikers. Bij de keuze voor een combinatieheffing is een verdere uitwerking daarom onmisbaar. Omdat wij nu eerst een verdiepingsslag van het onderzoek doen, wijzigt de heffingsmaatstaf voor de rioolheffing per 1 januari 2020 niet. In 2020 handhaven wij daarom als heffingsmaatstaf de eigenarenheffing op basis van de WOZ-waarde. Voor de WOZ-waarde 2020 geldt als waardepeildatum 1 januari 2019.

WRP
Voor het berekenen van het tarief per 1 januari 2020 houden wij onder andere rekening met het genomen besluit bij het vaststellen van het Water- en Rioleringsplan 2019-2023 (WRP). De gemeenteraad besloot in de raadsvergadering op 13 december 2018 om het extra benodigd exploitatiebudget met ingang van 2020 te verhalen via de rioolheffing. In 2020 bedraagt dit extra exploitatiebudget afgerond € 288.000. Dit leidt tot een verhoging van het tarief.

Aanwenden reserve
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 vormden wij een bestemmingsreserve voor de rioolheffing van circa € 80.000. Deze reserve wenden wij aan in 2020. Wij vermeldden in de jaarrekening 2018 dat burgers en bedrijven hiervan in 2020 profiteren. Het aanwenden van de reserve zorgt dan ook voor verlaging van het tarief.

Tarief per 1 januari 2020
Het extra benodigd budget voor het WRP en het aanwenden van de reserve leiden per saldo tot een verhoging van het tarief van 4,1%. Daarnaast zullen wij het tarief indexeren met 1%. Gelijk aan de tariefbepaling bij de onroerende-zaakbelastingen corrigeren wij het tarief voor de rioolheffing met de waardeontwikkeling. Sabewa Zeeland bepaalde het percentage van de waardeontwikkeling van de objecten die voor de rioolheffing worden aangeslagen op 4,1%. Rekeninghoudend met het bovenstaande komt het tarief voor de rioolheffing in 2020 op 0,094%.

Kostendekkendheid

Uitgangspunt
Op 28 maart 2019 besloot de gemeenteraad dat het uitgangspunt voor de rioolheffing "is en blijft 100% kostendekkendheid". Op dit moment bedraagt het dekkingspercentage 92%. Een aantal elementen die van invloed zijn op het dekkingspercentage lichten wij hieronder toe.

Lagere kapitaallasten
In de begroting 2020 zijn de kapitaallasten die wij toerekenen aan de rioolheffing lager dan voorgaande jaren. Zoals wij vermeldden in de Perspectievennota 2020-2023 kijken we met ingang van de begroting 2020 voor de kapitaallasten nadrukkelijker naar de jaren wanneer de uitgaven daadwerkelijk plaats gaan vinden. Dit zorgt voor een positief effect op het dekkingspercentage.

Vrijvallen voorziening
In 2018 voegden wij € 88.000 toe aan de voorziening riolering. Deze voorziening werd gevormd doordat wij lagere kapitaallasten hadden dan vooraf was geprognosticeerd. De lagere kapitaallasten waren het gevolg van nog niet uitgevoerde water- en rioleringsinvesteringen in 2018. In 2020 valt deze voorziening vrij, om de kapitaallasten van de uitgestelde investeringen te dekken. Door het vrijvallen van de voorziening worden de kosten voor de rioolheffing lager, wat eveneens leidt tot een positief effect op het dekkingspercentage.

Toepassing oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelde op 21 juni 2019 (nr. 18/0294 - ECLI:NL:HR:2019:1020) over het toerekenen van btw over kapitaallasten. Gemeenten mogen volgens de Hoge Raad de rente over het niet afgeschreven deel van de investeringen inclusief de btw toerekenen tot de kapitaallasten. Wij volgen vanaf de begroting 2020 het oordeel van de Hoge Raad. Ten opzichte van voorgaande jaren rekenen wij hierdoor meer lasten toe aan de rioolheffing. Dit leidt tot een negatief effect op de kostendekkendheid.

Berekening kostendekkendheid

2020

bedrag x € 1.000

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

4.400

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

88

Netto kosten taakveld(en)

4.312

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

1.075

BTW

486

Totale kosten

5.872

Opbrengst heffingen

5.382

Dekkingspercentage

92%